catrina

100 tekstów – auto­rem jest cat­ri­na.

Mam dość krótkich, op­tycznych złudzeń, że mnie kochasz. Mo­ja cho­ra fan­tazja uwal­nia ból, ja­ki miałam zam­knięty w so­bie bo sądziłam, że mnie szczerze kochasz. Kłam­stwa nie cofną te­go co było.
Je­dyna myśl, ja­ka przychodzi mi te­raz do głowy to zaszyć się w kącie i wy­mazać Cię z życia tak po prostu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2015, 16:08

Zaw­sze kiedy py­tano mnie jak wygląda tęskno­ta za kimś ko­go , kocha się całym ser­cem od­po­wiadałam, " To dziw­ne, ale nie wiem."
Jed­nak dziś, kiedy los wplótł w mo­je dłonie szczęście , znam [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 31 lipca 2014, 23:20

"Co najpiękniejsze"

Są ta­kie rzeczy na świecie
i ta­kie miej­sca na niebie
gwiazd naj­piękniej­sze ich cienie
po­wiet­rze naj­czys­tsze we śnie

są ta­kie chwi­le w nas
kiedy czas trąca smak
zgu­ba kroi wspom­nienia
nie wiele [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 maja 2014, 16:06

Nie wiesz.. Ale jes­tem wspa­niałą ak­torką, która zak­ry­wa swo­je prob­le­my i smut­ki w uśmie­chu. A Ty to nie mój przy­jaciel. Wie­rzysz w to , co mówię choć tak nap­rawdę chciałabym się w kimś wypłakać... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lutego 2014, 11:34

Bez względu jak moc­no mnie przy­tulisz, obej­miesz w ta­lii i złożysz po­całunek na mych us­tach, zos­ta­nie ból, które­go Ty nie zro­zumiesz. Jest on tak sil­ny, że na­wet gdy­bym chciała Ci go po­kazać, wytłumaczyć słowa­mi - Ty za­gubisz się w mym świecie i będziesz zas­ta­nawiał się nad je­go i moją war­tością. Więc po co mam Ci kom­pli­kować życie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2014, 11:47

"Milion niedopowiedzianych słów"

mi­lion w garści za­kopa­ny w tym co niet­rwa­le
nic niez­na­nego jak człowiek i świat obiet­ni­cy złama­ne
potęga nad lo­sem i praw­dzie przy­pisa­na
- cicha jak ściana
żądzy smut­nej ma­gii na dłoni składana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 listopada 2013, 09:05

"Idea"

W mro­ku gar­de­roby
na gwiaz­dach krążących w no­cy
tam gdzie pla­nety znaj­dują swe do­my
a słońce i zorza po­lar­na na dwie w jed­nym od­bi­ciu
nieporówny­wal­ne stro­ny

po­nad to wszys­tko nic nie zastąpi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 sierpnia 2013, 19:55

Tekst piosenki - "Smutek przeszłości"

Wra­cam w to miej­sce, gdzie mo­je wspomnienia
gwiazd z na­mi na niebie, a pośród nas już nie ma
jak chwi­la w miłości stała się pus­ta, tęsknię za Tobą nie od jutra
i znów od­wra­cam się [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 23 lipca 2013, 17:44

"Niedomówienia"

Tak, to Ty dla mnie jedyna
bez ust jak trus­kawka ciężko się oddycha

wzro­kiem wi­tasz dzień ty­siącem uśmiechów
w skow­ronku tańczysz
i nag­le bez pośpiechu...

oczy tracą swą twarz
na pa­pie­rze
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 kwietnia 2013, 14:46

"Smutna dusza ma"

Szu­kałam Cię na bez­drożu i w chaosie
po­między szma­rag­do­wym deszczem i w noc­nej rossie
jak wte­dy gdy uciekałam
od ludzi i śmierci
od światła i cudzien­nej zgub­nej nadziei
posągiem bym się stała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 marca 2013, 10:42
catrina

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

catrina

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lutego 2015, 16:08catrina do­dał no­wy tek­st Mam dość krótkich, op­tycznych [...]

31 lipca 2014, 23:20catrina do­dał no­wy tek­st Zawsze kiedy py­tano mnie [...]